Contactformulier

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Algemeen

  1. De overeenkomst wordt gevormd door de offerte van Camino Interim&Coaching tezamen met deze onderhavige algemene voorwaarden.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Camino Interim&Coaching en/of iedere overeenkomst tussen Camino Interim&Coaching en een opdrachtgever.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Camino Interim&Coaching. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

  1. Offertes van Camino Interim&Coaching zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. Als deze informatie achteraf onjuist blijkt en daardoor extra kosten ontstaan, komen deze extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.
  2. Alle offertes van Camino Interim&Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Eventuele duidelijke verschrijvingen of typefouten in de offerte zijn nimmer bindend voor Camino Interim&Coaching.
  3. De overeenkomst geldt en komt tot stand door start van uitvoering aan de overeenkomst door Camino Interim&Coaching, dan wel door ondertekening van de offerte van Camino Interim&Coaching door opdrachtgever.
  4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een specifiek traject is aangegaan.
  5. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Camino Interim&Coaching, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

  Artikel 3. Uitvoering

  1. Camino Interim&Coaching neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
  2. Camino Interim&Coaching neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
  3. In bijzondere gevallen heeft Camino Interim&Coaching het recht om een opdracht te annuleren of deelname aan een opdracht te weigeren.
  4. Camino Interim&Coaching heeft het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren.
  5. De overeengekomen oplevertijd is geen fatale termijn. Indien Camino Interim&Coaching de opgegeven oplevertermijn niet haalt, dan is ze niet direct in verzuim. Opdrachtgever zal Camino Interim&Coaching in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen de opdracht alsnog af te maken.

  Artikel 4. Wijziging in de opdracht

  1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door Camino Interim&Coaching niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan haar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Camino Interim&Coaching haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Zij zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever. Voorts worden tussentijdse wijzigingen op verzoek van opdrachtgever die gedurende de opdracht aan Camino Interim&Coaching gegeven worden als meerwerk in rekening gebracht.
  2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Camino Interim&Coaching ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
  3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Camino Interim&Coaching wordt overschreden. Dit komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

  Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

  1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Camino Interim&Coaching die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
  2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Camino Interim&Coaching bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden, tijd en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

  Artikel 6. Geheimhouding

  1. Opdrachtgever en Camino Interim&Coaching verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien Camino Interim&Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Camino Interim&Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. Opdrachtgever en Camino Interim&Coaching zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

  Artikel 7. Intellectueel eigendom

  1. Alle door Camino Interim&Coaching voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van Camino Interim&Coaching. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
  2. Alle door Camino Interim&Coaching ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Camino Interim&Coaching verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

  Artikel 8. Tarieven

  1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is Camino Interim&Coaching gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
  2. Opdrachtgever is enkel bij een overeenkomst van onbepaalde tijd gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
  3. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, materiaal, reiskosten, declaraties van ingeschakelde derden en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd. Dit wordt apart en achteraf gefactureerd.

  Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

  1. Facturatie en betaling geschieden conform de offerte of overeenkomst. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening NL18 RABO 0133659135 ten name van Alice Wolterinck. Opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting toe.
  2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij de wettelijke handelsrente aan Camino Interim&Coaching verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

  Artikel 10. Opzegging overeenkomst

  1. Indien er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde of bepaalde termijn, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per contractjaar dat de overeenkomst geduurd heeft. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand. Tot de einddatum van de overeenkomst van onbepaalde tijd zullen beide partijen hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen.
  2. Ingeval van opzegging zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft Camino Interim&Coaching vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een additionele compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
  3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van onbepaalde of bepaalde tijd zonder inachtneming van een opzegtermijn direct voortijdig te beëindigen.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  1. Camino Interim&Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die uit hoofde van de overeenkomst of onrechtmatig handelen voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Camino Interim&Coaching. Indien Camino Interim&Coaching onverhoopt wel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haar beperkt tot maximaal het bedrag welke door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitbetaling overgaat. Indien deze beperking van de aansprakelijkheid onverhoopt niet werkzaam is, beperkt Camino Interim&Coaching haar aansprakelijkheid tot de directe schade en maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  2. Camino Interim&Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waaraan de deelnemer of cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van Camino Interim&Coaching.

  Artikel 12. Vervaltermijn

  1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens Camino Interim&Coaching één jaar.

  Artikel 13. Contractsoverneming

  1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Camino Interim&Coaching over te dragen aan derden. Voor zover zij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
  2. Voorts geldt dat voor zover Camino Interim&Coaching al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever haar hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Camino Interim&Coaching is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

  Artikel 14. Overmacht

  1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Camino Interim&Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Camino Interim&Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, een pandemie, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Camino Interim&Coaching ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Camino Interim&Coaching niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
  2. In geval van overmacht is Camino Interim&Coaching gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Camino Interim&Coaching gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
  3. Indien Camino Interim&Coaching bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 16. Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Camino Interim&Coaching tenzij dwingendrechtelijke regels daaraan in de weg staan.

  Versie: 1 september 2021

   

  Privacy Policy

  Camino Interim & Coaching, gevestigd in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Camino Interim & Coaching acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik uw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.

  In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.caminointerimencoaching.nl 

  Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 maart 2021

  Gebruik van persoonsgegevens

  Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Camino Interim & Coaching aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met mij delen. Camino Interim & Coaching verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met Camino Interim & Coaching deelt. De persoonsgegevens zullen  niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven worden in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

  Soorten gegevens verzameld

  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

  Gronden voor de verwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Camino Interim & Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Camino Interim & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die Camino Interim & Coaching nodig heeft voor de belastingaangifte. 

  Camino Interim & Coaching verzametl uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

  Bewaren van persoonsgegevens

  Camino Interim & Coaching bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaart Camino Interim & Coaching persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden. 

  Uw rechten

  U heeft het recht op inzage van de informatie die Camino Interim & Coaching verwerkt. Als u dat wilt, kunt u direct contact met Camino Interim & Coaching opnemen. Camino Interim & Coaching zorgt ervoor dat u een kopie bezorgd krijgt van de gegevens die Camino Interim & Coaching over u verwerkt. Mogelijk moet Camino Interim & Coaching uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die Camino Interim & Coaching over u verwerkt niet juist is, dan kunt u contact opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat Camino Interim & Coaching uw informatie verwijderd, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Camino Interim & Coaching zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

  Delen met anderen

  Camino Interim & Coaching zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

  Doorgifte van persoonsgegevens

  Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan Camino Interim & Coaching uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal Camino Interim & Coaching de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgt Camino Interim & Coaching ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan Camino Interim & Coaching uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

  Analytics

  Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan Camino Interim & Coaching zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

  Cookies

  Camino Interim & Coaching wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maakt Camino Interim & Coachingop de website gebruik van verschillende soorten cookies. Camino Interim & Coaching plaatst bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruikt Camino Interim & Coaching analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Camino Interim & Coaching gebruikt uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal is Camino Interim & Coaching niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Beveiliging

  Camino Interim & Coaching zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Camino Interim & Coaching heeft onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL;
  • Controle van erkende autorisaties.